Baza firm z województwa dolnośląskiego

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1

Wstęp:

1) Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników Portalu internetowego MegaSzukacz.pl. W celu najwyższej ochrony przetwarzanych danych przy jednoczesnym respektowaniu zasad obowiązującego prawa dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Twoich danych na najwyższym poziomie. 2) Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 141, kod pocztowy: 02-952, gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony danych osobowych, wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, ze zm.).

§ 2

Słowniczek:

1) ustawa o ochronie danych osobowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, ze zm.).

2) dane osobowe – stosownie do art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest z kolei osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na jej numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne lub kulturowe. W ramach korzystania z portalu MegaSzukacz.pl przez „dane osobowe”, należy w szczególności rozumieć wszelkie informacje dotyczące Użytkowników, udostępnione przez nich podczas dobrowolnego korzystania z portalu MegaSzukacz.pl oraz informacje, które zbieramy w trakcie, użytkowania portalu. Informacje te pozwalają nam, na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Użytkownika (jeżeli dana osoba może zostać zidentyfikowana).

3) dane wrażliwe – stosownie do art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie osobowych są to dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane dotyczące stanu zdrowia, kodu genetycznego, nałogów lub życia seksualnego, oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Portal MegaSzukacz.pl w żadnym miejscu nie wymaga podawania danych wrażliwych. Podanie danych wrażliwych przez Użytkownika, jest dobrowolne. Podanie danych określonych w punkcie niniejszym, dotyczących innej osoby, bez jej zgody, w taki sposób że będzie możliwe zidentyfikowanie osoby, której dotyczy skutkować będzie usunięciem takich informacji oraz może skutkować skasowaniem konta Użytkownika.

4) administrator danych osobowych – stosownie do art. 7 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych należy przez to rozumieć jednostkę, organ, podmiot lub osobę decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych związanych z działalnością portalu MegaSzukacz.pl jest Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie. W dalszej części niniejszej polityki prywatności „MegaSzukacz.pl” również oznacza administratora danych osobowych bądź też osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania takowych danych.

5) dane nominalne - są to dane osobowe, które użytkownik udostępnia portalowi MegaSzukacz.pl dobrowolnie – podanie tych danych nie jest wymagane, jest jedynie opcjonalne – podczas otwierania konta.

6) dane identyfikacji elektronicznej – Są to informacje dostępne na lub za pośrednictwem komputera Użytkownika, kiedy łączy się on z Internetem i które to informacje pozwalają serwisowi MegaSzukacz.pl na rozpoznanie danego internauty (dokładniej rzecz ujmując, dane te pozwalają serwisowi MegaSzukacz.pl na identyfikację adresu komputera lub strony odwiedzonej w czasie przeglądania naszego serwisu). Dane te, jako takie, nie umożliwiają serwisowi MegaSzukacz.pl identyfikacji konkretnej osoby. Tego typu dane (np. pliki typu „cookies” lub „adresy IP”) są wykorzystywane do homologacji sesji spersonalizowanej (np. by upewnić się, czy dana osoba ma prawo posługiwać się konkretnym kontem na portalu lub uzyskać dostęp do danej usługi) lub w celach marketingowych (wyświetlanie spersonalizowanych pasków reklamowych) w końcu, by umożliwić nam wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń (mających na celu ochronę konta Użytkownika przed ingerencją osób trzecich lub identyfikację nadużyć np. spamu).

7) przetwarzanie danych osobowych – stosownie do art. 7 pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych przez przetwarzanie danych należy rozumieć jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie lub usuwanie, a zwłaszcza te których dokonuje się w systemach informatycznych. MegaSzukacz.pl przetwarza dane osobowe, w trakcie rejestracji konta Użytkownika, kiedy Użytkownik korzysta z niektórych produktów lub usług serwisu MegaSzukacz.pl (np. umieszczanie komentarzy na stronach.), podczas przeglądania stron MegaSzukacz.pl i innych. Ponadto MegaSzukacz.pl przechowuje dane osobowe zgodnie z Regulaminem.

§ 3

Dane osobowe: 1) Ponosimy odpowiedzialność za wszystkie dane osobowe, które nam powierzasz przy tworzeniu konta, podczas wykonywania badań oraz korzystania z funkcjonalności Portalu. 2) Wyżej wymienione dane osobowe są przechowywane na serwerach Nowoczesnej Firmy S.A. 3) Nowoczesna Firma S.A. jest podmiotem odpowiedzialnym za Twoje dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Nowoczesna Firma S.A. zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom Portalu prawo wglądu do własnych danych osobowych, wprowadzania zmian, usuwania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach wyżej wymienionej ustawy. 4) Nowoczesna Firma S.A. nie udostępnia Twoich danych osobowych żadnym podmiotom do tego nieuprawnionym.

§ 4

Wykorzystanie danych osobowych: 1) Portal MegaSzukacz.pl szanuje i chroni dane osobowe swoich Użytkowników, dlatego nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych bez Twojej zgody. 2) Poza powyższym przypadkiem, ujawnienie danych osobowych Użytkownika może nastąpić: - na mocy decyzji uprawnionego przepisami prawa organu, - w celu ochrony praw przysługujących właścicielowi portalu MegaSzukacz.pl. 3) W każdym momencie Użytkownik będzie mógł uzyskać informacje, jakie podmioty są w posiadaniu jego danych osobowych.

§ 5

Sposoby kontaktowania się z Użytkownikiem: Możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail, poczty tradycyjnej, telefonicznie oraz faksem. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, możesz drogą e-mail otrzymywać wiadomości i powiadomienia z Portalu oraz wiadomości mające charakter marketingowy.

§ 6

Zmiana i usuwanie danych osobowych: W każdym momencie możesz dokonać zmiany swoich danych osobowych poprzez poinformowanie Portal o zmianie drogą e-mail, lub po zalogowaniu się do Portalu i dokonaniu zmian w sekcji edycji konta.

§ 7

Wykorzystywanie plików Cookie: 1) Portal MegaSzukacz.pl stosuje mechanizm cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer WWW zapisuje po stronie Użytkownika. Używamy cookies do zapamiętywania informacji o Użytkowniku, tworzenia spersonalizowanych treści oraz obsługi logowania. 2) Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. 3) Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika.

§ 8

Zabezpieczenie danych osobowych: Podczas logowania i korzystania z konta komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem jest szyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Zapewnia to bezpieczeństwo Twoich danych. Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

§ 9

Baza danych: Ze względu na dużą ilość danych i możliwość samodzielnej modyfikacji ich przez Użytkowników, zastrzegamy, że dane umieszczone w bazie mogą być nieaktualne. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych ani za ich treść.

§ 10

Regulamin użytkowania Portalu MegaSzukacz.pl: POLITYKA PRYWATNOŚCI jest ściśle powiązana z REGULAMINEM PORTALU MEGASZUKACZ.PL. Użyte w REGULAMINIE definicje i postanowienia, mają zastosowanie w POLITYCE PRYWATNOŚCI.