Baza firm z województwa dolnośląskiego

Regulamin

REGULAMIN PORTALU MEGASZUKACZ.PL


UŻYTE DEFINICJE:

MegaSzukacz.pl – portal umożliwiający wyszukiwanie i lokalizowanie firm według nazwy, branży lub obszaru działalności, którego prawa autorskie należą do spółki Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 141, kod pocztowy: 02-952.
Administrator systemu – Nowoczesna Firma S.A., NIP: 526-28-43-736, nr KRS 0000372498, REGON 140047036, jedyny prawny właściciel praw autorskich i majątkowych do Portalu Megaszukacz.pl
Firma – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, a także osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i zarejestrowana w Portalu MegaSzukacz.pl.
Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Portalu, która nie jest Firmą
Baza Danych – oznacza zbiór treści/danych dotyczący przedsiębiorców i instytucji oraz ich lokalizacji i/lub ich produktów, zgromadzony według systematyki i metody MegaSzukacz.pl. Baza zawiera również informacje o innych podmiotach, które takiej działalności nie prowadzą, a zamieściły w bazie informacje pozwalające na ich identyfikację.
Wyszukiwarka – oznacza oprogramowanie dostępne na stronach serwisu, należące do MegaSzukacz.pl, umożliwiające Użytkownikom zadawanie zapytań do Bazy Danych i uzyskiwanie odpowiedzi na zadane zapytania

WARUNKI KORZYSTANIA Z MEGASZUKACZ.PL

§ 1

W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

§ 2

Administrator systemu upoważnia Użytkownika serwisu internetowego do korzystania z bazy danych w ograniczonym zakresie wynikającym z Regulaminu.    

§ 3

Dokonanie wpisu do bazy MegaSzukacz.pl odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Jego wypełnienie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

§ 4

Użytkownik ma możliwość wystawiania Firmom opinii dotyczących np. jakości oferowanych produktów czy usług. Wystawiane opinie powinny stanowić rzetelną informację dla pozostałych Użytkowników. Niedopuszczalne jest zamieszczanie opinii bezpodstawnych lub mających na celu zniesławienie Firmy. Zabrania się zamieszczania w opiniach: adresów www i odnośników prowadzących do stron internetowych niebędących serwisami z grupy MegaSzukacz.pl lub jej partnerów handlowych. W przypadku niezastosowania się do zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Megaszukacz.pl zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia opinii bez konieczności informowania o tym Użytkownika. Opinie nie mogą naruszać lub zmierzać do naruszenia dóbr osobistych osób fizycznych ani osób prawnych. W przypadku niezastosowania się do zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, MegaSzukacz.pl zastrzega sobie prawo do edycji opinii w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zgodnego z prawem lub całkowitego usunięcia takiej opinii. Administrator systemu nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę wystawianych przez Użytkowników opinii, zamieszczanych w portalu przez klientów Firmy. Wszelkie wynikłe stąd spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału MegaSzukacz.pl. Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu.

§ 5

Użytkownik ma prawo przesyłania portalowi MegaSzukacz.pl, za pomocą formularza kontaktowego dostępnego za pomocą właściwego linku znajdującego się w każdym wpisie lub prezentacji, wszelkich informacji o brakujących lub błędnych danych Firmy publikowanych na łamach portalu.

§ 6

Administrator systemu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w serwisie MegaSzukacz.pl przez jego Użytkowników. Firma rejestrując się w portalu ponosi wszelką odpowiedzialność za treści jakie zawiera na wizytówce firmowej i wszystkich prezentacjach, w szczególności Firma odpowiada za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem. Firma również ponosi prawne konsekwencje użycia nazw, słów i znaków zastrzeżonych. Wszystkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane na stronach serwisu, a przede wszystkim dane dotyczące pochodzenia towaru, marki, producenta, powinny być prawdziwe, kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd. W przypadku naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad, Administrator systemu upoważniony jest w każdym czasie do usunięcia publikowanych przez firmę informacji, prezentacji czy też całej wizytówki.

§ 7

Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna ze zgodą Użytkownika na umieszczanie, przetwarzanie, wynajmowanie i przekazywanie przez Administratora systemu, jak również inne podmioty związane umową z Administratorem systemu danych Firmy, w tym danych osobowych, zarówno w kraju, jak i za granicą, w szczególności w katalogach branżowych (w tym w formie drukowanej), na wymiennych cyfrowych nośnikach informacji i w Internecie lub serwisach informacyjnych w celu rozpowszechnienia wśród nieograniczonego kręgu odbiorców, obecnie i w przyszłości, aż do odwołania.

§ 8

Administrator systemu zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Administratora systemu naruszeń, Administrator systemu zastrzega prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do serwisu.

§ 9

Administrator systemu nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności odszkodowawczej, wobec Użytkownika za jakiekolwiek straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualność lub jakości danych, treści reklam lub ogłoszeń zamieszczonych na stronach serwisu.

§ 10

Administrator systemu zastrzega sobie możliwość wprowadzania indywidualnych ograniczeń dostępu do serwisu dla poszczególnych Użytkowników bez podania przyczyny.

§ 11

Administrator systemu zachowuje prawo do odstąpienia od publikacji danych teleadresowych Firmy bez podania przyczyny oraz bez poinformowania zainteresowanych.

§ 12

Administrator systemu ma prawo w każdym czasie dokonywać zmian niniejszego Regulaminu

§ 13

W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402).